Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Methodism /'meθədizm/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    dòng Giám lý