Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàng khuyến dụng; Hàng có lợi
    Là một mặt hàng mà xét về bản chất được coi là đáng để tiêu dùng