Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàng không khuyến dụng
    Là một loại hàng hoá mà người ta lập luận răng không nên khuyến khích tiêu dùng hoặc cấm tiêu dùng cho dù nhiều người vẫn thích thứ hàng hoá đó