Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Mendelian /men'di:liən/  

  • Tính từ
    [thuộc] học thuyết Mendel (về sinh vật học)

    * Các từ tương tự:
    mendelianist