Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Member of Parliament /,membə əv 'pɑ:ləmənt/  

  • Danh từ
    (viết tắt MP)
    nghị sĩ