Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cử tri trung dung