Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Means tested benefits   

  • (Kinh tế) Trợ cấp theo mức trung bình
    Là những trợ cấp mà chỉ có thể nhận được nếu như thu nhập của người xin được hưởng trợ cấp đó thấp hơn một giá trị nhất định