Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

May-beetle /'meibi:tl/  

  • Danh từ
    (động vật)
    Maybug /'meibʌg/
    con bọ da