Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các tác nhân thị trường
    Là những tác nhân phát sinh từ quan hệ tự do giữa cung và cầu của thị tường dẫn đến việc phải điều chỉnh giá bán và/hoặc số lượng được giao dịch