Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Yêu cầu về mức chênh lệch
    Là tỷ lệ giá trị thị trường của 1 chứng khoán mà người mua có thể vay được khi mua chứng khoán đó