Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu mua bằng nghiệp vụ quản lý
    Là việc ban quản lý thu mua các tài sản của một công ty