Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ban quản lý / Hội đồng quản trị