Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàm thua lỗ
    Một hàm phi thoả dụng mà một nhà lập chính sách muốn tối thiểu hoá