Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự không thích mất mát
    Một giả thiết cho rằng ĐỘ PHI THOẢ DỤNG do bị mất một hàng hoá nhiều hơn so với độ thoả dụng của hàng hoá ấy