Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Locational integration   

  • (Kinh tế) Liên kết theo vị trí
    Một tập hợp những đầu mối quan hệ tồn tại giữa một số ngành vừa gần nhau về mặt vị trí địa lý vừa liên quan với nhau do sản phẩm của một số ngành là đầu vào của ngành khác