Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các chứng khoán yết giá
    Tên chỉ các chứng khoán được buôn bán trên sở giao dịch chứng khoán Anh quốc