Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trách nhiẹm hữu hạn

    * Các từ tương tự:
    limited liability company