Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Limited dependent variables   

  • (Kinh tế) Các biến số phụ thuộc hạn chế
    Xảy ra trong mô hình hồi quy theo đó biến phụ thuộc bị hạn chế ở một số khoảng giá trị nào đó