Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Công ty trách nhiệm hữu hạn
    Có hai loại công ty trách nhiệm hữu hạn ở Anh: Công ty trách nhiệm hữu hạn công cộng và công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân