Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Left bank /'leftbæηk/  

  • tả ngạn (sông)