Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Lake Poets /'leik pəʊits/  

  • các nhà thơ lãng mạn vùng Hồ (Wordsworth, Coleridge, Southey…)