Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quan hệ trễ
    Mối quan hệ giữa các biến mà trong đó giá trị hiện tại của BIẾN PHỤ THUỘC có quan hệ với các giá trị trước của một hay nhiều BIẾN ĐỘC LẬP