Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kinh tế học lao động
    Sự nghiên cứu bản chất và các yếu tố quyết định tiền lương và việc làm