Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Labour augmenting technical progress   

  • (Kinh tế) Tiến bộ kỹ thuật làm tăng sức lao động
    Tiến bộ kỹ thuật làm tăng sản lượng giống như kiểu tăng sản lượng nhờ tăng LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG mà không có sự thay đổi thực sự nào về số lượng người trong lực lượng lao động tham gia thực hiện