Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Labour Exchange /'leibəriks't∫eindʒ/  

  • (Anh, cũ)
    sở giới thiệu việc làm