Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Labour - saving techniques   

  • (Kinh tế) Các kỹ thuật tiết kiệm lao động
    Các quy trình công nghệ hay phương pháp sản xuất thiên về hướng có giới hoá và sử dụng ít lao động hơn