Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các mức lương then chốt
    Các mức lương của nghề nghiệp trong thị trường LAO ĐỘNG NỘI BỘ làm điểm tiếp xúc với thị trường bên ngoài