Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Justice of the Peace /'dʒʌstisəvðə'pi:s/  

  • (viết tắt JP)
    thẩm phán tòa hòa giải địa phương