Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Joint profit maximination   

  • (Kinh tế) Tối đa hoá lợi nhuận chung
    Tối đa hoá lợi nhuận kết hợp của một nhóm doanh nghiệp