Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Joint probability distributions   

  • (Kinh tế) Các phân phối xác suất kết hợp
    Các phân phối xác suất mà cho biết xác suất với hai hay nhiều hơn các biến số nhận đồng thời những giá trị nhất định (hoặc nằm trong những khoảng nhất định)