Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Jack tar /,dʒæk'tɑ:[r]/  

  • Danh từ
    (cũng tar) (cũ, khẩu ngữ)
    lính thủy