Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Jack Frost /'dʒæk'frɔst, (Mỹ 'dʒæk'frɔ:st)/  

  • (đùa) chàng sương giá (sương giá nhân cách hóa)