Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kiểm định J
    Một phép kiểm định được tạo ra để giải quyết các giả thiết không có biến chung trong khuôn khổ của mô hình hồi quy