Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Internal Revenue /in'tɜ:nl 'revənju:/  

  • (Mỹ) sở thuế nội địa