Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Intended inventory investment   

  • (Kinh tế) Đầu tư vào hàng tồn kho có chủ ý + Sự gia tăng dự trữ có chủ tâm. Xem INVESTORIES