Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tín dụng trả dần
    Cụm thuật ngữ chung chỉ tài chính cho vay theo các điều kiện về việc trả gốc và lãi làm nhiều lần