Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Infant industry tariff argument   

  • (Kinh tế) Luận điểm về lập thuế quan bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ