Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Infant industry argument for protection   

  • (Kinh tế) Luận điểm bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ
    Một trong những lý lẽ bảo hộ lâu đời nhất cho rằng một ngành công nghiệp là mới đối với đất nước và nhỏ hơn quy mô tối ưu có thể không có khả năg đứng vững trong cạnh tranh với nước ngoài trong thời kỳ non trẻ