Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ngành công nghiệp non trẻ
    Ngành công nghiệp trong thời kỳ đầu phát triển, thị phần nội địa của nó hiện còn nhỏ do sự cạnh tranh của các đối thủ nước ngoài

    * Các từ tương tự:
    Infant industry argument for protection, Infant industry tariff argument