Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Industry-wide bargaining   

  • (Kinh tế) Thương lượng trong toàn ngành