Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khoản chi tiêu phụ thuộc (vào mức thu nhập)