Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thuế gián thu
    Thông thường, đây được coi là những loại thuế đánh vào hàng hoá và dịch vụ và do vậy, việc trả thuế chỉ là gián tiếp