Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kế hoạch hoá chỉ dẫn
    Việc sử dụng các mục tiêu được xác định từ trung ương để phối hợp các kế hoạch sản lượng, ĐẦU TƯ CỦA KHU VỰC CÔNG CỘNG và đầu tư tư nhân