Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chỉ số biến dạng / bóp méo / sai lệch