Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số chỉ số
    Con số thể hiên giá trị của một đại lượng nào đó

    * Các từ tương tự:
    Index number problem