Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Independence Day /,indipendəns'dei/  

  • ngày độc lập, ngày quốc khánh (của nước Mỹ, vào ngày 4 tháng 7)