Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hiệu ứng thu nhập, ảnh hưởng thu nhập
    Một sự thay đổi giá cả của một hàng hoá sẽ làm giảm hay tăng thu nhập thực tế của người tiêu dùng

    * Các từ tương tự:
    Income effect of wages