Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Income determination   

  • (Kinh tế) Xác định thu nhập
    xem INCOME
    EXPENDITURE MODEL