Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Income consumption curve   

  • (Kinh tế) Đường tiêu dùng thu nhập
    Tiếp điểm của đường BÀNG QUAN của người tiêu dùng và ĐƯỜNG NGÂN SÁCH xác định vị trí cân bằng của người tiêu dùng