Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phương pháp dựa theo thu nhập (để tính GDP)